Normkritisk undervisning

 

Som underviser kan man gøre meget for at skabe tryghed for alle unge i undervisningen og sikre, at alle unge oplever, at undervisningen er rettet mod dem og respekterer deres grundlæggende rettigheder i forhold til seksualitet, køn, krop, seksuelle praksisser, udseende, etnicitet med videre. En måde at gøre dette på er at anvende et normkritisk blik og greb i undervisningen. At undervisningen er normkritisk betyder, at man reflekterer over gældende normer for eksempelvis krop, køn, familier, sex og seksualitet.

En norm er en handling, en reaktion, en væremåde, der ved første øjekast betragtes som ”normal”, ”almindelig” eller ”rigtig”, som man ikke sætter spørgsmålstegn ved, fordi det er den gængse måde at være eller gøre tingene på. Normer er ofte usynlige, underforståede, uskrevne regler, der først bliver synlige, når nogle bryder dem. Det er ikke nødvendigvis let at bryde med gældende normer, idet de netop også er med til at skabe det sociale rum, børn og unge skal navigere i som en del af de forventninger, handlemuligheder og positioner børn og unge kan indtage.

Normkritisk seksualundervisning går derfor i høj grad ud på at få øje på de forskellige uskrevne normer og forventninger, der kan være på spil i en klasse – og hos sig selv som underviser. Det kan eksempelvis være normer og forventninger om, hvordan det er at være pige og dreng. Der er ofte også en udbredt norm om, at alle børn og unge er heteroseksuelle. Ord som ”sex”, ”samleje” og ”den første gang” anvendes ligeledes ofte i en heteroseksuel forståelsesramme.

Nogen vil måske mene, at det giver god mening, fordi de fleste unge netop er heteroseksuelle. Selv om de fleste elever måske har en heteroseksuel præference, gælder det dog ikke for alle – og man kender aldrig elevernes seksuelle præferencer eller erfaringer. Det er ikke noget, man kan se, og det er ikke sikkert, at eleven føler sig tryg nok i klassen til at give udtryk for sine følelser og tanker. Og hvis man ikke taler med unge om, hvordan kvinder, der har sex med kvinder, kan beskytte sig mod sexsygdomme, får de unge i klassen, der enten har haft, gerne vil have eller på et senere tidspunkt får disse erfaringer, ikke oplysning om sikker sex mellem kvinder.

Det normkritisk blik i Sex & Samfunds seksualundervisningsindsatser til unge afspejles i eksempler, fortællinger, billeder, film og øvelser, der viser mangfoldighed og brud på normer. Det betyder blandt andet, at der løbende inddrages eksempler og billeder, der viser, at unge kvinder og mænd er forskellige, og at disse forskelligheder er ligeværdige og baseret på rettigheder.  At unge kan have sex med både kvinder og mænd. De kan blive forelsket i både kvinder og mænd. At unge kan foretrække forskellige seksuelle lyster, for eksempel vaginalt samleje, analsex og oralsex. At unge også kan have en ulyst til sex og kærlighed. At unge kan definere sig som andre køn end de binære kønsidentiteter mand og kvinde. At unge kan leve i eller have et ønske om at etablere forskellige familieformer og måder at leve på.

Formålet er at udvikle elevernes bevidsthed om de normer i klassen, familien og samfundet, der påvirker dem med henblik på at øge deres handlemuligheder i forhold til at udvide eller at bryde med disse. I planlægningen af undervisningen bør man som underviser derfor altid overveje, hvilke normer man bevidst eller ubevidst formidler i mødet med eleverne – og hvordan det påvirker elevernes handlemuligheder.

Et inkluderende sprog

Uanset om de unge i gruppen føler sig trygge eller utrygge, er det vigtigt at være opmærksom på, at nogle typer udsagn og måder at tale om for eksempel familie, køn, seksualitet, krop og sex kan virke ubehageligt for nogle unge, uden at andre er bevidste om dette.

Når unge taler om seksualitet, sker det ofte, at nogle af dem giver udtryk for, at de ikke bryder sig om homoseksualitet. Dette kan være meget ubehageligt for de unge i gruppen, der definerer sig som homoseksuelle eller overvejer deres seksualitet, og/eller de unge, der har venner eller familie, der er homoseksuelle. Derfor er det vigtigt at stoppe udsagn, der kan støde unge i klassen, og begrunde, hvorfor sådanne udsagn ikke er okay. Her kan man med fordel henvise til, at alle mennesker har lige ret til at være, som de er.

Det kan derfor være en god idé inden undervisningen at reflektere over, hvilke ord og begreber, du vil anvende og ikke anvende. Ord og sprog kan virke ekskluderende eller inkluderende. Omvendt er det også vigtigt at være opmærksom på, at sproget altid er med til at skabe en god stemning i undervisningen, hvor der er plads til mangfoldighed og humor – også i det man siger. Det vigtigste er dog at sikre, at der ikke bliver lavet sjov på nogens bekostning.

Sex & Samfund anbefaler at lave klare aftaler om sprogbrug før et seksualundervisningsforløb ‒ både i klasser og grupper, der i forvejen er trygge og velfungerende, og som ikke er trygge eller kender hinanden så godt.

Fokus på normer – ikke på normbrydere

I mange af Sex & Samfunds seksualundervisningsindsatser lægges der op til diskussion og kritisk stillingtagen til samfundets normer – i forhold til køn, krop, seksualitet, alder, etnicitet osv. Her er det vigtigt, at fokus bliver på normerne ‒ og ikke på dem, der bryder dem. Eksempelvis at man i undervisningen diskuterer forskellige seksualiteter og ikke homoseksualitet eller biseksualitet alene, eller at man diskuterer forskellige familieformer og ikke skilsmissefamilier.

Hvis du fokuserer overvejende på normbryderne, kan det forstærke de unges opfattelse af, at der er noget, der er mere rigtigt end andet. Ligesom det kan være ubehageligt for nogle unge i gruppen at blive genstand for diskussion, hvis de for eksempel er opvokset i en skilsmissefamilie eller kun har én forældre eller har venner og familie tæt på, som er det.

Bestil undervisning

Sex & Samfund tilbyder seksualundervisning til elever på ungdomsuddannelser.

For yderligere information om Sex & Samfunds undervisning til unge efter grundskolen og på ungdomsuddannelser kontakt: 

Projektleder
Anneline Sandø
Tlf.: 35 20 91 22
Mail:
als@sexogsamfund.dk
 

Baggrund og undersøgelser

Find litteratur til undervisere på ungdomsuddannelser - inklusiv en kortlægning af ønsker til og behovet for seksualundervisning på ungdomsuddannelserne her

Uge Sex på ungdomsuddannelser

Find undervisningsforløb og materialer på  www.underviserportal.dk  

Film, quizzer og spil

Find film, spil og quizzer til undervisningen på www.sexlinien.dk/ugesex.